نرم افزار

DOWNHOLE نرم افزار پردازش تست های زلزله با استفاده از روش Downhole

نرم افزار DOWNHOLE ابزاری برای پردازش تست های زلزله با استفاده از روش درون چاهی (Down hole) می باشد. عملیات لرزه نگاری درون گمانه ای...